Info

Detail kolekce

Metodické komentáře ke Standardům ZV
Autor: Lenka Perglová

Ke Standardům vzdělávacích oborů ZV byly zpracovány metodické komentáře pro: Český jazyk a literatura, Matematiku a její aplikaci, Cizí jazyk (Anglický jazyk), Další cizí jazyk (Německý jazyk, Francouzský jazyk), Doplňující jazykové standardy (Španělský jazyk, Italský jazyk a Ruský jazyk), Chemii, Přírodopis, Výchovu k občanství, Dějepis, Zeměpis (Geografii), Fyziku a Člověk a jeho svět, Výtvarnou výchovu, Hudební výchovu, Tělesnou výchovu a Výchovu ke zdraví. Úvodní texty a soubory metodických komentářů ke stažení jsou zveřejněny níže.

Klíčová slova: standardy, standard
NázevPopisTyp
Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Cizí jazykMetodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy na úrovni minimální, optimální a excelentní. Nastavení úrovní úloh vychází z referenčních úrovní uvedených ve Společném evropském referenčním rámci. Součástí Metodických komentářů jsou metodické návody pro práci s úlohami v hodinách.článek
Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Cizí jazyk – MinimetodikyV návaznosti na Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání byly vytvořeny Minimetodiky, které podávají stručnou informaci jak využívat a zařadit do výuky Metodické komentáře pro Anglický jazyk a Další cizí jazyky (Německý a Francouzský).článek
Metodické komentáře k oboru Matematika a její aplikaceMetodické komentáře popisují vyšší úrovně vědomostí a dovedností žáků než je úroveň uvedená ve Standardech pro základní vzdělávání. Obsahují ilustrativní úlohy a metodické návody, pomáhají učitelům v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.článek
Metodické komentáře ke standardům ZV - Český jazyk a literaturaMetodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy na úrovni minimální, optimální a excelentní. V úvodu ke každé z jednotlivých složek ČJaL je nejprve věnována pozornost její charakteristice, stěžejním cílům a úkolům. Ilustrativní úlohy a metodické návody mohou pomoci učitelům i v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.článek
Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Český jazyk a literatura – MinimetodikyMetodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání jsou určeny pro učitele českého jazyka na 1. a 2. stupni základní školy. Metodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy k očekávaným výstupům RVP ZV na úrovni minimální, optimální a excelentní. Východiskem pro nastavení tří úrovní obtížnosti ilustrativních úloh se stala Bloomova taxonomie kognitivních cílů. Pro lepší představu a orientaci byly pro praktické využití vytvořeny Minimetodiky, které jsou k dispozici v elektronické podobě.článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – ChemieMetodické komentáře a úlohy ke Standardům základního vzdělávání vzdělávacího oboru Chemie tvoří nápadité úlohy zpracované na minimální, optimální a excelentní úrovni. Každá úloha je doplněna o metodický komentář, usnadňující použití dané úlohy ve výuce. Smyslem materiálu je poskytnout učitelům metodický materiál, který obsahuje alternativní možnosti pro zjišťování dosažení výukových cílů.článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Přírodopis Metodické komentáře a úlohy ke Standardům základního vzdělávání vzdělávacího oboru Přírodopis tvoří nápadité úlohy zpracované na minimální, optimální a excelentní úrovni. Každá úloha je doplněna o metodický komentář, usnadňující použití dané úlohy ve výuce. Smyslem materiálu je poskytnout učitelům metodický materiál obsahující alternativní možnosti zjišťování dosažení výukových cílů.článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Výchova k občanství Metodické komentáře nejprve vymezují tři úrovně obtížnosti (minimální, optimální a excelentní), a to přímo ve vztahu ke vzdělávacímu obsahu Výchovy k občanství. Následují ilustrativní úlohy k částem vybraných očekávaných výstupů. Podstatnou součástí ilustrativních úloh je metodický komentář pro učitele, obsahující postřehy z ověření ve výuce, a odkazy na informační zdroje. Úlohy jsou záměrně obsahově, metodicky i formálně pestré – materiál se snaží představit různé cesty uchopení vzdělávacího obsahu.článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – DějepisMetodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání pro vzdělávací obor Dějepis poskytují několik zásadních podnětů pro praktickou výuku. Především je to nastavení tří kvalitativních úrovní obtížnosti ilustrativních úloh v gradaci minimální, optimální a excelentní úrovně, které se vztahují ke konkrétním očekávaným výstupům. Takto vzniklá „banka“ vybraných stupňovaných ilustrativních úloh může napomoci učitelům dějepisu s vlastní identifikací vzdělávacího obsahu konkrétního vybraného očekávaného výstupu.článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Zeměpis (Geografie)Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání pro vzdělávací obor Zeměpis (Geografie) poskytují několik zásadních podnětů pro praktickou výuku. Především je to nastavení tří kvalitativních úrovní obtížnosti ilustrativních úloh v gradaci minimální, optimální a excelentní úrovně, které se vztahují ke konkrétním očekávaným výstupům. S přispěním této „banky“ stupňovaných úloh lze ukázat možnosti výuky s ohledem na konkrétní skupiny žáků s odlišnou kvalitativní úrovní myšlení a činností.článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – FyzikaMetodické komentáře ke Standardům vzdělávacího oboru Fyzika, které vám předkládáme, navazují na Standardy pro základní vzdělávání. Zatímco Standardy jsou nastaveny na minimální úroveň obtížnosti zvládnutí očekávaných výstupů, tento materiál obsahuje ukázky dalších ilustrativních úloh, které by měly vést k dosažení vyšší úrovně než jen minimální. Očekávané výstupy jsou v nich dále rozpracovány ve třech úrovních obtížnosti: minimální, optimální a excelentní.článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Člověk a jeho světMetodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět jsou tvořeny soubory ilustrativních úloh na různých úrovních obtížnosti (snížené, minimální, optimální a excelentní). Každý soubor je vztažen k vybranému očekávanému výstupu či několika souvisejícím očekávaným výstupům RVP ZV. Obsahuje odkaz na příslušný tematický okruh, očekávaný výstup RVP ZV a indikátory Standardu pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět, čtyři úlohy, metodický komentář, přehled zdrojů a pracovní listy pro žáky. Učitelé tyto soubory mohou využít při plánování a realizaci diferencované a individualizované výuky tak, aby každý žák ve třídě dostal možnost úspěšně řešit úkoly, které svou náročností odpovídají aktuální úrovni jeho znalostí a dovedností.článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Výtvarná výchovaMetodické komentáře a úlohy ke standardům pro základní vzdělávání nabízejí ilustrativní úlohy ve třech úrovních obtížnosti – minimální, optimální a excelentní a doplňují je o metodické komentáře. Ilustrativní úlohy pro 1. stupeň jsou zpracovány k vybraným očekávaným výstupům a indikátorům se záměrem nabídnout co nejpestřejší ukázky různých přístupů a pojetí výuky výtvarné výchovy. Ilustrativní úlohy pro 2. stupeň si naopak kladly za cíl nabídnout ucelenou řadu ukázek zadání pro všechny očekávané výstupy. Nejedná se o „návody“, ale o modelové výukové situace, které společně s metodickými komentáři tvoří jeden myšlenkový celek.článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Hudební výchovaMetodické komentáře a úlohy ke standardům pro základní vzdělávání (byly zpracovány kolektivem autorů) nabízejí ilustrativní úlohy na úrovni obtížnosti minimální, optimální a excelentní a doplňují je o metodické komentáře. Nejcenněji a nejdůvěrněji lze poznat hudbu jejím provozováním, její interpretací. Proto se ilustrativní úlohy soustřeďují především na ty činnosti, při kterých hudba ve třídách zní.článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Tělesná výchovaMetodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy pro vybrané očekávané výstupy na úrovni minimální, optimální a excelentní. Ilustrativní úlohy a metodické návody mohou pomoci učitelům s naplňováním vzdělávacího obsahu a výběrem učiva vzdělávacího oboru Tělesné výchovy.článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Výchova ke zdraví Metodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy na úrovni minimální, optimální a excelentní. Každá úloha obsahuje vzorové řešení, metodický komentář a žákovské řešení. Ilustrativní úlohy a metodické návody mohou pomoci učitelům s naplňováním vzdělávacího obsahu a výběrem učiva vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví pro vybrané očekávané výstupy.článek